deFamilieAcademie

Erna Janssen

rechten van gescheiden ouders, plichten van school

logodefamilieacademiedrukwerkdeal

Te vaak hoor ik van ouders dat ze na een scheiding niet door school benaderd worden met informatie over hun kind. Ouders, maar ook professionals weten niet altijd welke rechten (gescheiden) ouders in deze hebben.

LKC Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

http://www.onderwijsgeschillen.nl  030 – 280 95 90

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De omgang met gescheiden ouders: alle scholen krijgen ermee te maken. Ook de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC Onderwijsgeschillen) behandelt regelmatig klachten over dit onderwerp. De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat één van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van één van de ouders partijdig heeft opgesteld. De LKC beoordeelt dan of de school in voldoende mate heeft voldaan aan haar informatieplicht, daarbij rekening houdend met de wettelijke kaders, en of de school zich voldoende neutraal heeft opgesteld. Wat zijn de hoofdlijnen in de adviezen van de LKC over de school en gescheiden ouders?

Informatieplicht bij gescheiden ouders met gezamenlijk gezag
De school heeft een actieve informatieplicht. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt van de LKC dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouder zelf laten liggen (zie bijvoorbeeld de adviezen). Enkele voorbeelden hiervan zijn:

* als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag zij niet zonder meer genoegen nemen met de mededeling van de andere ouder dat deze zal voorzien in de informatieverstrekking. In dat geval moet de school dit controleren;

* wanneer in het scheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder verplicht is de andere ouder te informeren over zaken als de schoolvorderingen en dit niet gebeurt, is de school verplicht die informatie toch aan de andere ouder te verschaffen;

* met het in tweevoud meegeven van de informatie aan het kind, voldoet de school in principe aan haar informatieplicht, maar wanneer blijkt dat de informatie een van de ouders niet bereikt, moet de school op zoek gaan naar een andere manier om de informatie te verstrekken;

*de school hoort, indien een van de ouders niet gezamenlijk op gesprek wil komen, de mogelijkheid te bieden voor een afzonderlijke gesprek met beide ouders, bijvoorbeeld voor een 10-minutengesprek of voor een gesprek over extra zorg voor de leerling).

Informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder ouderlijk gezag
Ook als de ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Hieronder vallen bijvoorbeeld rapporten, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond. Op de informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder ouderlijk gezag kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich hiertegen verzet. De school dient zelfstandig een afweging te maken over dat belang. De LKC beoordeelt of die afweging zorgvuldig is gemaakt. Het is niet voldoende als de ouder met het gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de ex-partner, of niet in het belang van het kind acht. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen met bij voorkeur een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgehouden. In zaak achtte de LKC het wel begrijpelijk dat de school terughoudend was geweest in het verstrekken van informatie, omdat de leerling had aangegeven bang te zijn voor de ouder. Het belang van het kind speelt ook een rol in zaken waarin voor de veiligheid van het kind wordt gevreesd.

Neutraliteit
Regelmatig wordt door één van de gescheiden ouders geklaagd dat de school zich partijdig heeft opgesteld. De LKC hanteert het uitgangspunt dat de school altijd moet zien te voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en beoordeelt of de school voldoende neutraal is geweest. Ook alle schijn van partijdigheid dient vermeden te worden De school kan bijvoorbeeld de indruk wekken niet neutraal te zijn wanneer zij ingaat op een verzoek van een advocaat om informatie ten behoeve van een echtscheidingsprocedure. De Commissie acht het dan ook in beginsel niet verstandig om op dergelijke verzoeken in te gaan. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, kan het verstrekken van informatie ten behoeve van een echtscheidingsprocedure verstandig zijn.

Enkele aanbevelingen van de LKC
Uit de in bovengenoemde klachten door de Commissie gedane aanbevelingen kan worden geconcludeerd dat het raadzaam is beleid te formuleren over de manier waarop de school omgaat met de wettelijke verplichting om gescheiden ouders te informeren over hun kinderen en dit beleid bijvoorbeeld in de schoolgids op te nemen. Daarnaast kan een school bij aanmelding van leerlingen structureel in kaart brengen hoe de juridische status is wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen en op het aanmeldingsformulier standaard vragen naar de namen en adressen van beide ouders.

Wettelijke bepalingen voor scholen

Belangrijkste wettelijke bepalingen informatieverstrekking gescheiden ouders
De strekking van de belangrijkste wettelijke bepalingen waarmee de LKC rekening houdt in de beoordeling van klachten:
* Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen;
* Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen.
* Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;
*
Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.

Ik stel er prijs op als je een tip die voor jou goed heeft gewerkt op mijn blog plaatst. (mag anoniem) Zo helpen elkaar we de oudervervreemding stoppen.

Erna Janssen
De familieacademie
0617445612
www.defamilieacademie.nl
info@defamilieacademie.nl

Advertenties