de FamilieAcademie

Blogs ouderverstoting en kindermishandeling

Hoe dien je een klacht in over de Raad voor de Kinderbescherming

logodefamilieacademiedrukwerkdeal
Klacht indienen over de raad van kinderbescherming
(070) 370 79 11
https://www.kinderbescherming.nl/over_de_raad/contact/klachten_en_bezwarenprocedures/#paragraph1
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop een medewerker van de Raad zich ten opzichte van u heeft gedragen en overleg daarover met de betrokken medewerker uw ontevredenheid niet heeft weggenomen, kunt u een klacht indienen.
U kunt een klacht indienen over: – de wijze waarop een raadsonderzoek is uitgevoerd; – de wijze waarop een rapport tot stand is gekomen; – de wijze waarop een medewerker van de Raad zich tegenover u heeft gedragen.
Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een zaak die bij de Raad in behandeling is (of is geweest) en waar u bij betrokken bent (of bent geweest).
U kunt geen klacht indienen over de afwegingen die geleid hebben tot het raadsadvies en over de inhoud van het advies.
Hoe de Raad met de klachten omgaat is vastgelegd in de officiële ‘Interne klachtenregeling van de Raad voor de Kinderbescherming’ en de officiële wettekst ‘Besluit externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming’.
(zie meer op de website).
Andere klachten?
Als u het niet eens bent met de inhoud van het advies of verzoek van de Raad, kunt u dit voorleggen bij de persoon of instantie aan wie dat advies of verzoek is gericht: de rechter, de officier van justitie of de minister van Veiligheid en Justitie.
Als u het niet eens bent met het algemeen beleid van de Raad, kunt u zich richten tot de minister van Veiligheid en Justitie die verantwoordelijk is voor dat beleid:
Ministerie van Veiligheid en Justitie Directoraat-Generaal Preventie,
Jeugd & Sancties Dienst Justitiele Jeugdbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer: (070) 370 79 11
Hoe en waar kunt u de klacht indienen?
Uw klacht kunt u schriftelijk of mondeling indienen. Dit moet u doen binnen één jaar nadat de gedraging waarover u wilt klagen heeft plaatsgevonden. Na die termijn neemt de Raad uw klacht alleen in behandeling als u deze vanwege een gegronde reden niet eerder kon indienen. Een klacht over een medewerker kunt u indienen bij de directeur van de regio van de Raad waar de betrokken medewerker werkt. Een klacht over een regiodirecteur of een medewerker van het Landelijk Bureau kunt u indienen bij de algemeen directeur van de Raad.